Osnovne informacije projekta

  • ARRS oznaka projekta: V5-1653 (B)
  • Obdobje projekta: oktober 2016 – marec 2018

Povzetek

Republika Slovenija v svoj zakonodajni in prostorsko načrtovalski okvir še ni vključila procesa pomorskega prostorskega načrtovanja (PPN). V državi še ni bil izdelan pomorski prostorski načrt, ki bi vzpostavil pogoje za dolgoročni in sektorsko usklajen razvoj nacionalnega morskega akvatorija ter njegovega ožjega in širšega priobalnega zaledja. Poleg tega v državi na tem področju še ni ustreznega nabora znanj in izkušenj. Pomorsko prostorsko načrtovanje je tudi na evropski ravni sorazmerno nov pojem in praksa, ki je nastal kot posledica okoljskih sprememb in gospodarsko intenzivnih dejavnosti v priobalnem pasu. Potrebo po spodbujanju trajnostnega prostorskega razvoja na tem prostoru krepi Direktiva 2014/89/EU o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje, po kateri mora država članica, ki ima morje, vzpostaviti postopek pomorskega prostorskega načrtovanja ter pripraviti in sprejeti pomorski prostorski načrt ter izvajati Protokol o integriranem upravljanju obalnih območij Sredozemlja. V tem kontekstu je zelo pomembno podrobno poznavanje sedanjih in pričakovanih konfliktnih interesov in situacij, prekrivanj dejanskih rab prostora (urbane, kmetijske, vodne) in režimov, ter vodno gospodarskih in ekoloških vidikov. Za uspešno obvladovanje konfliktnih razmerij je potrebno poglobljeno spoznati in upoštevati nacionalni, čezmejni, evropski in globalni razvojni kontekst, prevladujoče razvojne vzorce in prakse, moč in vlogo različnih deležnikov, zakonodajni okvir ter cilje in usmeritve razvojnih in prostorskih dokumentov.

Projekt sledi štirim temeljnim ciljem:

  • Izdelava metodologije procesa in postopkov pomorskega prostorskega načrtovanja, ki bo upoštevala nacionalni morski akvatorij z njegovim kontinentalnim zaledjem kot neločljivo več-funkcionalno krajino.
  • Oblikovanje procesa pomorskega prostorskega načrtovanja tako, da bo odražal celostni in participativni pristop k načrtovanju in upravljanju nacionalnega morskega akvatorija, skladno z zahtevami Direktive 2014/89/EU.
  • S pomorskim prostorskim načrtovanjem spodbujati vzdržno rabo morskih virov, trajnostno rast pomorskih gospodarstev in trajnostni razvoj nacionalnega morskega akvatorija.
  • Razviti in udejaniti inovativne vsebine in metode pomorskega prostorskega načrtovanja, prilagojene velikosti in značilnostim nacionalnega morskega akvatorija.

Raziskovalni projekt je sistematično strukturiran, predlagane aktivnosti, združene v pet delovnih paketov, so načrtovane za obdobje 18 mesecev, od oktobra 2016 do vključno marca 2018, in bodo potekale v petih korakih skladno z zasnovo in cilji delovnih paketov in pričakovanimi rezultati.

Delovni paket 1: Proces in postopek PPN

Delovni paket 1 se neposredno navezuje na uresničevanje specifičnih ciljev 1 (Opredeliti in konceptualno zasnovati proces priprave PPN) in 2 (Opredeliti in konceptualno zasnovati integriran postopek priprave PPN). V okviru delovnega paketa 1 bosta oblikovana proces in postopek priprave PPN tako, da bo zagotovljeno sodelovanje in usklajevanje pri odločanju, koordinacija med različnimi administrativnimi ravnimi in med različnimi sektorji, ter med deležniki iz gospodarstva in civilne družbe na nacionalni ravni ter na ravni sodelovanja s sosednjimi državami članicami in sosednjimi tretjimi državami.
Ključni predvideni rezultat so opredeljeni koraki procesa PPN, njihove značilnosti in povezljivost za doseganje integralnega pomorskega prostorskega načrta; in jasno definiran in določen postopek PPN.

Delovni paket 2: Vsebine in oblike PPN

Delovni paket 2 se neposredno navezuje na uresničevanje specifičnega cilja 3 (Opredeliti in konceptualno zasnovati vsebine in oblike PPN). V okviru delovnega paketa 2 bodo opredeljene vsebine in oblike strateških in izvedbenih dokumentov PPN, njihov prikaz in ocena združljivosti z dokumenti oz. potencialna vključenost v dokumente, ki jih predvideva ZPNačrt. V skladu s predvidenimi vsebinami bodo opredeljeni načini zajemanja in predstavitve prostorskih potencialov za razvoj dejavnosti in rab na območju morskega akvatorija, ter podan prikaz ugotavljanja in uskladitev morebitnih konfliktov med evidentiranimi obstoječimi ter načrtovanimi dejavnostmi in rabami na območju morskega akvatorija kot tudi med morskim akvatorijem ter ožjim in širšim priobalnim pasom.
Ključni predvideni rezultati so seznam vsebin, njihovo strukturiranje in prikaz tako v grafičnem (kartografskem) smislu, kot v obliki besedila.

Delovni paket 3: Spremljanje in vrednotenje izvajanja PPN

Delovni paket 3 se neposredno navezuje na uresničevanje specifičnega cilja 4 (Opredeliti in konceptualno zasnovati spremljanje izvajanja PPN). V okviru delovnega paketa bo opredeljen sodoben način spremljanja izvajanja PPN po njegovem sprejemu, ki bo temeljil na sprotnem spremljanju sprememb v prostoru in prilagajanju načina zbiranja podatkov tem spremembam. Predstavil bo možnosti in prednosti informacijsko podprtega sistema za spremljanje prostorskih podatkov, stanj prostora in razvoja prostorskih aktov, v katerem bodo lahko aktivni deležniki kot npr. javnost, načrtovalci, odločevalci in investitorji.
Ključni predvideni rezultat je interaktivni spletni portal za spremljanje in vrednotenje izvajanja PPN.

Delovni paket 4: Testni primer PPN

Delovni paket 4 se neposredno navezuje na uresničevanje specifičnega cilja 5 (Preizkusno izvesti proces in postopek PPN na testnem primeru). V delovnem paketu 4 bodo za posamezne procesne faze PPN izbrani in prilagojeni ustrezni podatki in kartografski prikazi, zbrani v povezanih in že navedenih predhodnih projektih, katerih naročnik je bil MOP, izvajalec pa GIS. Vsebine bodo usklajene glede na specifične principe prostorskega načrtovanja na morju in priobalnem pasu ter medresorsko usklajene s prispevniki podatkov ter njihovo zakonodajo. Izdelan bo tudi seznam manjkajočih podatkov. Opredeljena bo vloga in uporaba prikaza stanja prostora (PSP). Izdelan bo testni primer uporabe PSP in kartografskih prikazov skladno z zasnovo kartografskega sistema iz predhodnega povezanega projekta (v izdelavi do novembra 2016) za izbrane faze PPN.
Ključni rezultat je prikaz primerov za različne teritorialne ravni upravljanja (medržavna, državna, regionalna, lokalna) in izbrane vsebine PPN.

Delovni paket 5: Metodološki izzivi in novosti

Delovni paket 5 se neposredno navezuje na uresničevanje sinergij med zastavljenimi cilji. V okviru delovnega paketa bo opredeljen razvoj scenarijev zakonodajnega okvira izvajanja PPN. Na podlagi primerjalnih analiz praks drugih Evropskih držav, ki so v procesu priprave PPN dlje od Slovenije in glede na slovensko prakso in značilnosti bosta preverjena scenarija 1. za vključitev vsebin PPN kot sestavnega dela ZPNačrt, in 2. PPN kot posebnega zakona.
Ključni rezultat je prikaz možnih različic vključitve vsebin in oblik PPN v obstoječo zakonodajo in v nov zakonodajni okvir.

Faznost

Izvajanje delovnih paketov se med seboj prepleta, zato, da je zagotovljena informacijska-povratna zanka o ustreznosti/uporabnosti rezultata predhodnega delovnega paketa, ki je potreben za delo v naslednjem delovnem paketu.
Končni rezultat: prikaz možnih različic vključitve vsebin in oblik PPN v obstoječo zakonodajo in v nov zakonodajni okvir ter priprava zaključnega poročila projekta, bo pomembno vplival na morebitno izboljšavo rezultatov posameznih delovnih paketov, zato je v sklepnem mesecu predvidena revizija/prevrednotenje predhodno dobljenih rezultatov delovnih paketov.